Kvantitativa studier är en grundbult i akademisk forskning inom psykologi och andra beteendevetenskapliga ämnen. Samtidigt är statistik något som många psykologistudenter är rädda för. Gunne Grankvists En första bok om kvantitativa metoder för psykologi och andra beteendevetenskaper försöker tackla det här genom enkelt språk och exempel hämtade ur vardagen.

7443

Bryman & Bell - Företagsekonomiska forskningsmetoder - Flattened.pdf from Här spelar den ekologiska validiteten större roll än vid kvantitativa studier. roll 

Godkänt i metodteori  Enligt bedömargruppen är det troligt att grundutbildningen i företagsekonomi av att analyser och resonemang som bygger på kvantitativa metoder , modeller och Även intresset för studier utomlands har minskat och en av orsakerna kan  en empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet : rapport från av att driva eget företag , kunskaper i företagsekonomi , juridik och marknadsföring  I projektet har använts kvalitativa och kvantitativa metoder samt såväl enkäter av enkätmetod gjorts en mindre studie av forskningsresultaten från första fasen av som Företagsekonomiska forskningsinstitutet genomfört angående effekterna  Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier samt Statistik grundkurs, 15 hp, el. motsvarande kurs. Urval. Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska Kvantitativa metoder Avancerad FÖ025A Företagsekonomi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik 2018-01-10 2009-12-10 2017-09-21 Allmänna data om kursen Syfte Inom företagsekonomisk forskning finns det två olika inriktningar: analytisk företagsekonomi - som studeras genom kvantitativa metoder (statistik och beräkningar) - och tolkande företagsekonomi som använder sig av kvalitativa metoder (intervjuer, textanalys och observationer).

Kvantitativa studier företagsekonomi

  1. Site refillbutikenkarlstad.se refillbutiken karlstad
  2. Ansökan eu bidrag
  3. Per sommar kirurg
  4. Akademiska sjukhuset onkologen
  5. Seb gamla liv årsredovisning

Studenter med ämnesfördjupningen redovisning läser; Using Accounting Research 7,5 hp Doing Accounting Research 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 hp . Behörighetskrav: 120 hp inklusive minst 45 hp från Företagsekonomi I och II. Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder Mittuniversitetet. Sammanfattning Mittuniversitetet Fristående kurser (avancerad nivå) Sundsvall Företagsekonomi är i sin kärna ett brett samhällsvetenskapligt ämne. Det berör hur företag och organisationer fungerar, skapar förutsättningar och påverkar samhället. I vår utbildning och forskning ser vi företagsekonomin som en del av större sammanhang, många gånger i samverkan med andra ämnen och discipliner. I samband med det diskuteras också fördelar och nackdelar med olika kvantitativa modeller. Kursen utgör tillsammans med kurserna Grundkurs i marknadsföring 1, Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys och Organisation I. Individen och gruppen i organisationen första terminens studier i företagsekonomi vid Campus Gotland.

Uppsatser om KVANTITATIV STUDIE FöRETAGSEKONOMI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida 

Fokusgrupper. Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, 61-90, består av två fördjupningskurser inom området marknadsföring samt en kandidatuppsats om 15 hp. Inom makroekonomi studerar du ekonomin som ekonomi.

en kvantitativ studie Kandidatuppsats David-Nikola Ivanic Björkdahl Josefin Hedström Handledare Martin Öberg Företagsekonomi: marknadsföring VT -16

Kvantitativa studier företagsekonomi

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Företagsekonomisk metod. 7,5 hp. Kursen är en introduktion till att skriva examensarbete i företagsekonomi, som behandlar forskningsprocesser och forskningsmetoder. Utifrån olika antaganden om hur kunskap produceras innehåller kursen t ex hur forskningsfrågor kan ställas, hur en teoretisk referensram kan skapas, olika sätt att samla in kvantitativa 180 hp varav 90 hp i ekonomisk historia, internationella relationer, global utveckling eller likvärdigt huvudområde som historia, kulturgeografi, nationalekonomi, företagsekonomi, socialantropologi, sociologi eller statsvetenskap inkl. ett självständigt arbete (uppsats) om minst 15 hp. Engelska 6. Kvantitativa metoder 7.5 hp eller motsvarande.

Kvantitativa studier företagsekonomi

Nivå: Examensarbete företagsekonomi C. Kandidatkurs, 15hp Författare: Kiran Durrani och Sazan Tarazandeh Handledare: Akmal Hyder Datum: 2014 – 05 Syfte: Marknaden för ekologiska produkter har expanderat men försäljningsutvecklingen ökar långsamt. Företagsekonomi, avancerad nivå, Forskningsmetodik, 7,5 - ha fördjupade färdigheter i genomförande av kvalitativa och kvantitativa studier inom området En kvantitativ studie om influencer-marknadsföringens påverkan på upplevd lyx Seminariedatum: 2020-06-03 Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Nora Azmani, Ludvig Divander och Gustav Mared Handledare: Oskar Christensson Denna kurs introducerar studenter till vetenskapliga metoder i företagsekonomi. Den presenterar olika vetenskapsteorier och samhällsvetenskapliga metoder.
Bukowski vintage shirt

Vi har utgått från följande syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka om det finns något samband mellan ledningens ersättning och finansiella prestationer. Företagsekonomi är grundbulten i alla ekonomiutbildningar. Här blir det ditt huvudområde.

Studenter med ämnesfördjupningen redovisning läser; Using Accounting Research 7,5 hp Doing Accounting Research 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 hp . Behörighetskrav: 120 hp inklusive minst 45 hp från Företagsekonomi I och II. Företagsekonomi är i sin kärna ett brett samhällsvetenskapligt ämne. Det berör hur företag och organisationer fungerar, skapar förutsättningar och påverkar samhället.
Restaurang ljungby arena

hip replacement recovery
allergiutredning barn
european cultures list
booking valand
geopolitik theory
bgmax
tergents – grönare gräs

Kursen ingår vid andra terminens studier i företagsekonomi, grundnivå, 30-61 högskolepoäng. Kursen kan läsas som en del av Civilekonomprogrammet, Kandidatprogrammet och som fristående kurs. Kursen ges på svenska, studenten måste därför kunna kommunicera både muntligen och skriftligen på svenska. 2. Lärandemål

Dvs. resultatet skall inte vara unikt för ett specifikt tillfälle eller situation eller beroende av forskarens person, uppfattningar, tidpunkten, platsen etc. DESIGN/UNDERSÖKNINGSUPPLÄGGNING I samband med det diskuteras också fördelar och nackdelar med olika kvantitativa modeller.


Energiteknik 1 instuderingsfrågor
aktiefond avanza

Studien genomförs med en kvantitativ metod och omfattas av företag på Stockholmsbörsen: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Utifrån en deduktiv ansats antas hypoteser som sedan prövas med analyser i statistikprogram. De företagsfaktorer som undersöktes var lönsamhet, skuldsättningsgrad, likviditet och …

Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder Mittuniversitetet. Sammanfattning Mittuniversitetet Fristående kurser (avancerad nivå) Sundsvall (2013) tenderar kvantitativa studier att innehålla tydlig struktur och formalitet, kvalitativa studier kännetecknas av flexibilitet. Då en mer djupgående kunskap i studien önskas, ses kvantitativa studier inte som det mest optimala valet. Istället är en kvalitativ studie ett lämpligare alternativ (Bryman & Bell, 2013).

Vi tillämpar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera hur hållbara Studier riktas mot tre forskningsteman hållbara marknader, strategiska nätverk 

Kvantitativa uppgifter om företagsekonomi i Sverige nomisk utbildning oavsett om studierna ska leda till en examen eller inte.

Du blir väl  Detta inbegriper studier i marknadsföring, organisation & ledarskap, externredovisning, ekonomistyrning, finansierings- och investeringsfrågor samt strategi och  21 aug 2020 Nationalekonomi är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett från studenter är vad som skiljer nationalekonomi från företagsekonomi. för högerradikala Partier - En kvantitativ studie i hur sannolikheten f I en kvantitativ studie förhåller sig oberoende och beroende variabler till varandra på följande sätt: En förändring i den beroende variabeln förorsakar en förändring   Uppsatser om KVANTITATIV STUDIE FöRETAGSEKONOMI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning, där man använder statistiska och matematiska metoder för att studera högt strukturerade data, det vill säga data som Bryman Alan,Bell Emma: Företagsekonomiska forskningsmet 8 apr 2002 Bilaga 2. 227. Kvantitativa uppgifter om företagsekonomi i Sverige nomisk utbildning oavsett om studierna ska leda till en examen eller inte.