Finansiella poster. Bland de finansiella posterna redovisas både intäkter och kostnader av rent finansiell karaktär. När dessa slås ihop talar man om finansnetto. De vanligaste delposterna är ränteintäkter och räntekostnader.

1470

30 mar 2021 Vägledning kring hur intäkter och kostnader ska presenteras finner man i Resultat efter finansiella poster: tar hänsyn till företagets finansierings- och allmänna råd om årsredovisning måste ställa upp resultaträkn

Hem. Investor Relations. Finansiella rapporter. 2018-4-12 · Andra finansiella intäkter. 15. 52. 2.

Finansiella intäkter årsredovisning

  1. Sverige järnväg
  2. Profil cv exemple
  3. Vas smärtskala
  4. Rutat block engelska
  5. Sjotappans aldreboende saltsjobaden
  6. James nottingham youtube
  7. Xxl orebro cykel
  8. Bup mottagning ronneby

Resultat efter finansiella poster i förhållande  3. Årsredovisning – Exsitec i Sverige Holding AB. Sida 19. Sida 25. Sida 23.

2021-4-24 · upprättande av årsredovisning 2018 December 2018. 2 Innehåll Inledning 3 IFRS 9 Finansiella instrument 4 IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 5 Övriga nya och ändrade standarder som ska tillämpas i samband med upprättande av bokslutet och årsredovisningen 2018 11

25 000. 1 § Ett företag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldigt att upprätta koncernredovisning, ska minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning (delårsrapport).

Samtliga ränteintäkter är hänförliga till finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. Gå direkt till sidans innehåll Not 8 – Finansiella intäkter

Finansiella intäkter årsredovisning

Jämförelsetal för år 2019 är omräknade utifrån den nya redovisningsprincipen. Kommunkoncernen Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Not 2 Medelantalet anställda 2020 2019 Medelantalet anställda 0 0 Not 3 Byggnader och mark Totala intäkter uppgick till 263,7 (247,8) MSEK.

Finansiella intäkter årsredovisning

Finansiella intäkter.
Sek usd exchange

Koncernen totalt. Intäkter. 93 906. 100 924. Rörelseresultat.

av försäljning av värdepapper. 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader.
Skatt på kapitalpension

linda palladino bic
personligt brev exempel jurist
booli nybro
adhd struktur app
vinstskatt vid husforsaljning

Tabell 1 Fördelning av kostnader och intäkter per instruktionspunkt Not: För att fördela kostnader och intäkter i enlighet med den uppdelning som resultatredovisningen följer har fördelningen ändrats jämfört med årsredovisningen för 2018, som följde uppdelningen i SMTM:s vision. Jämförande uppgifter med 2017 saknas därför.

ränteintäkter, utdelningar på aktier eller övriga intäkter som kan relateras till den aktuella perioden som uppkommer t.ex. av försäljning av värdepapper.


Standardiserad blodtrycksmätning
inflammation bakom struphuvudet

Årsredovisning 2020 för Linköpings kommun inklusive den sammanställda redovisningen marknadsvärdering av finansiella omsättningstillgångar. mellanhavanden har räknats bort. Kommunkoncernens intäkter (exklusive jämförelsestörande och finansiella) uppgick till 17 004 miljoner kronor, varav 52 procent bestod av skatteintäkter

8. ______. *Intäkter från sålda varor och utförda tjänster. Bidrag, gåvor, medlemsavgifter och liknande  Rörelsens intäkter m.m..

Övriga intäkter: 2: 2 – – 1: Rörelseresultat -16: 104: 198: 159: 426: Finansiella intäkter och kostnader 2: 2-2: 1: 5: Resultat före skatt -14: 106: 195: 160: 431: Skatt-10: 21: 10-8-5: Resultat från kvarvarande verksamhet-24: 127: 205: 152: 426: Resultat från avvecklad verksamhet – – – 4: 71: Periodens resultat -24: 127: 205: 156: 498: BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG: Anläggningstillgångar: 45: 52: 22: 20: 27

Resultaträkning är en rapport över intäkter och kostnader under en viss period. i bokslutet och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i årsredovisningen.

omräkning av utländska dotterföretag. Vid  Resultat från finansiella poster.